Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Frederikshavn Skyttekreds

3 maj 2023

 

Frederikshavn Skyttekreds’s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Formand Michael Brandenhoff, Sekretær Rolf Holtegaard samt kasserer Henrik Braun er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktpersoner: 

Formand: Michael Brandenhoff

Adresse: Hjørringvej 104, 9300 Sæby

CVR: 30210077

Telefonnr.: 40101668

Mail: michaelbrandenhoff@gmail.com      

Website: https://frederikshavnskyttekreds.dk/

Sekretær: Rolf Holtegaard

Adresse: Bådervej 9, 9900 Frederikshavn

Telefonnr.: 29780827

Mail: rolf.holtegaard@yahoo.dk

                      

Kasserer: Henrik Braun

Adresse: Emilievej 26, 9900 Frederikshavn

Telefonnr.: 30260980

Mail: henrikbraun@hotmail.com

 

Webbmaster: Brian Dyg Arp

Adresse: Fynsgade 20 st, 9800 Hjørring

Telefonnr.: 42247196

Mail: brian@no-dice.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, skyttenummer, skydedisciplin og aktivitet ved skydningerne.

 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

Godkendelser i forbindelse med våbenloven – SKV2SKV3, SKV4 og SKV6-godkendelser

 

 

2)   Oplysninger om ledere og trænere: 

Almindelige personoplysninger: 

Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse 

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

CPR-nummer

Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Godkendelse til bestyrelse til våbenpåtegning og udstedelse af bæretilladelser (SKV1)

 

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

Offentlige myndigheder:  data ang.  børneattester, godkendelser til adgang til og transport af våben (SKV3), godkendelse til lån af foreningsvåben (SKV6), godkendelse til personlig køb og opbevaring af våben (SKV2)

Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger skyttenumre, resultater, og kursusdeltagelse

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke

 

Formålene: 

1)     Formål med behandling af medlemsoplysninger: 

·       Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

·       Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 

·       Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

·       Levering af varer og ydelser du har bestilt 

·       Administration af din relation til os

·       Håndtering af våbenloven

 

 

2)     Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere: 

·       Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

·       Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

·       Opfyldelse af lovkrav

·       Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

·       Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·       Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v. 

·       Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 

·       Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 

·       Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

·       Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 

·       Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

·       Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

·       Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

·       Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

·       Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·       Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til [3 år] efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·       Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til [1 år] efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

·       Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

·       Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i [5 år] efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

       Retten til indsigt i egne personoplysninger

       Retten til berigtigelse 

       Retten til sletning 

       Retten til begrænsning af behandling

       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

       Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.